2020-09-18

Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Wojewódzkiej Stacji Santarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Data publikacji strony BIP: 10.10.2019
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.10.2019

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. WSSE w Kielcach podjęła działania w celu zwiększenia dostępności swojej strony BIP. Na stronie BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest koordynator dostępności - Wojciech Wrona, adres e-mail: dostepnosc@wsse-kielce.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony BIP, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art. 6. ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem głównym do WSSE Kielce, po prawej stronie znajduje się dźwig dla osób ze szczególnymi potrzebami, oznakowany piktogramem. Drzwi do budynku WSSE Kielce otwierane są po uruchomieniu sygnału dźwiękowego domofonu znajdującego się po lewej stronie na wysokości około 120 cm. Po chwili w domofonie powinien zgłosić się portier udzielając stosownych informacji, otwierając drzwi do budynku, można również skorzystać z jego pomocy. Przy portierni portier udzieli wstępnych informacji, powiadomi odpowiedniego pracownika, który następnie udzieli niezbędnych informacji w konkretnej sprawie. Do załatwienia formalności przy windzie jest zainstalowany stolik do obsługi interesantów, przy którym można dokonać niezbędnych formalności.
 

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

W Wojewódzkiej Stacji Saniatrno-Epidemiologicznej w Kielcach zapewniono na parterze budynku:

  • ustęp z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami z piktogramem na dzwiach,
  • szerokie korytarze umożliwiające bezkolizyjny ruch osobom na wózkach,
  • dźwig osobowy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku możliwy za pomocą dźwigu osobowego. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku możliwy jest tylko w asyście pracownika WSSE Kielce.

Na parterze budynku przy recepcji znajduje się tablica informacyjna. W razie konieczności portier udziela informacji osobie ze szczególnymi potrzebami.
Aktualnie brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczną ewakuację tej osoby z budynku WSSE Kielce.
WSSE Kielce zapewnia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się