2020-09-18

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym. Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Wrona
 • E-mail: dostepnosc@wsse-kielce.pl
 • Telefon: 887435779

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Adres: ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
 • E-mail: wsse.kielce@pis.gov.pl
 • Telefon: +48 22 250 01 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art. 6. ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem głównym do WSSE Kielce, po prawej stronie znajduje się dźwig dla osób ze szczególnymi potrzebami, oznakowany piktogramem. Drzwi do budynku WSSE Kielce otwierane są po uruchomieniu sygnału dźwiękowego domofonu znajdującego się po lewej stronie, na wysokości około 120 cm. Po chwili w domofonie powinien zgłosić się portier udzielając stosownych informacji, otwierając drzwi do budynku, można również skorzystać z jego pomocy. Przy portierni portier udzieli wstępnych informacji, powiadomi odpowiedniego pracownika, który następnie udzieli niezbędnych informacji w konkretnej sprawie. Do załatwienia formalności przy windzie jest zainstalowany stolik do obsługi interesantów, przy którym można dokonać niezbędnych formalności.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach zapewniono na parterze budynku:

 • ustęp z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami z piktogramem na drzwiach,
 • szerokie korytarze umożliwiające bezkolizyjny ruch osobom na wózkach,
 • dźwig osobowy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku możliwy jest za pomocą dźwigu osobowego. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku możliwy jest tylko w asyście pracownika WSSE Kielce.

Na parterze budynku przy recepcji znajduje się tablica informacyjna. W razie konieczności portier udziela informacji osobie ze szczególnymi potrzebami.
Aktualnie brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczną ewakuację tej osoby z budynku WSSE Kielce.
WSSE Kielce zapewnia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się