2021-09-15

Oferta pracy - Oddział Higieny Radiacyjnej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach poszukuje osoby na stanowisko: Stażysta / mł. asystent w Oddziale Higieny Radiacyjnej w Dziale Nadzoru Sanitarnego

Zadania:

 • sprawowanie nadzoru  w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym od 0 do 300 GHz w środowisku,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy,
 • ocena wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku przekazywanych przez prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne,
 • przyjmowanie i analiza informacji o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne przekazywanych przez organy ochrony środowiska (w tym również rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zmiany danych objętych zgłoszeniem instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji),
 • obsługa Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne SI2PEM.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: preferowane ukończone studia jednolite magisterskie lub drugiego stopnia na kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub pokrewne, Ochrona środowiska, Fizyka,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność podejmowania decyzji, sporządzania ocen i analiz,
 • mile widziane doświadczenie w dokonywaniu odbiorów obiektów budowlanych, w tym wolno stojących masztów antenowych.

Zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej:

 • podstawy wiedzy dotyczące działania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, w tym w zakresie promieniowania mikrofalowego,
 • podstawy wiedzy dotyczące systemów łączności,
 • podstawy wiedzy dotyczące wykonywania pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku,
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do niej.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego wraz z kserokopią dyplomu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce z dopiskiem (pokój 32 -rekrutacja OHR) do dnia 24 września 2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), dalej: RODO, informujemy, że:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ul. Jagiellońska 68 (WSSE Kielce) zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) W WSSE Kielce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: j.jablonska@wsse-kielce.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się