2021-09-07

Oferta pracy - Oddział Nadzoru Środowiska Pracy

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy asystent lub asystent w Oddz. Nadzoru Środowiska Pracy

 

Liczba i wymiar etatu - 1 (pełny etat)
Miejsce wykonywania pracy – WSSE Kielce, od poniedziałku do piątku  7.25-15.00

 

Główne obowiązki:
- opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie chorób zawodowych,
- współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i Instytutem Medycyny Pracy,
- opracowywanie treści postanowień, zarządzeń, uzasadnień z zakresu środowiska pracy,
- wykonywanie czynności administracyjno-biurowych zgodnie z KPA

 

Wykształcenie: wyższe – mgr prawa
mile widziane:
- studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy
- uprawnienia do audytowania,
- uprawnienia do prac na wysokościach

 

Wymagania konieczne:
-  dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych
- znajomość obsługi komputera (MS Office),
- zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w postępowaniach administracyjnych zgodnie z KPA
- odpowiedzialność,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- samodzielność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
- C.V. i list motywacyjny,
- odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku 7.25-15.00) lub przesłać w terminie do dnia 17.09.2021r. (data wpływu do WSSE) na adres:

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Jagiellońska 68
25-734 Kielce z dopiskiem „oferta pracy HP”

 

Na etapie przyjmowania zgłoszeń nie udziela się informacji telefonicznych.

 

Informujemy, że tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.


Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ul. Jagiellońska 68 (WSSE Kielce) zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) W WSSE Kielce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: j.jablonska@wsse-kielce.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, po podpisaniu umowy z wybranym kandudatem dokumenty zostaną zniszczone.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się