2021-09-07

Ogłoszenie naboru na stanowisko: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie

OGŁOSZENIE
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ogłasza nabór na stanowisko:

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OPATOWIE

 

1.Jednostka organizacyjna : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie

 

2. pełny wymiar czasu pracy

 

3. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może być osoba, która: 

 

1) jest obywatelem polskim; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3) posiada następujące kwalifikacje: 

a) jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

4) swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego; 

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła  w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami. 

 

4.  Oferta kandydata powinna zawierać:
 
1) CV i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 
Osoba aplikująca na stanowisko celem dalszego procedowania jej oferty powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, poprzez podpisanie oświadczenia o treści:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
(podpis kandydata)
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.09.2021 r.
 
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach (kancelaria podawcza) lub pocztą na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach , ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.
 
Osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne zostaną zaproszone na rozmowę, o której terminie zostaną powiadomione telefonicznie.
 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 41 345 09 44 (sekretariat), 
adres e-mail: sekretariat@wsse-kielce.pl, elektroniczna skrzynka podawcza e-Puap /WSSE_KIELCE/SkrytkaESP;
2) Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pani Justyna Jabłońska, dane kontaktowe: tel.: 41 365 54 00 wew. 245, 
e-mail: j.jablonska@wsse-kielce.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
4) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz nie wynikają z przepisu prawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji                             i podpisania z wybranym kandydatem umowy. Po tym czasie dokumenty złożone przez innych kandydatów zostaną zniszczone;
6) nie planujemy udostępnień Pani/Pana danych osobowych, jednak w sytuacjach szczególnych , dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach RODO
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie 
w jakim przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego 
z przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się