2019-10-07

Rejestry i ewidencje

Wykaz obowiązujących rejestrów w Nadzorze Sanitarnym wynikających z przepisów prawa

Oddział Nadzoru Zapobiegawczego

1. Wykaz rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195)

2. Wytyczne GIS z dn. 30.01.2003 r. w sprawie nadzoru i oceny działalności rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
nr GIS – HŚr/NZ-452-4/03


Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego

1. Wojewódzki wykaz zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych prowadzony na podstawie zapisu:
§8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
(Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1711, ze zm.)


Oddział Nadzoru Higieny Środowiska

1. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - §16 ust. 3 punkt 5 litera a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.)

2. Wykaz urządzeń wodociągowych - §20 ust. 3 punkt 8 litera c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.)

3. Wykaz miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem - §20 ust 3 punkt 8 litera d) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.)

4. Wykaz podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej - §20 ust. 3 punkt 8 litera b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.)

5. Wykaz zgód, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - §25 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.)

6. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatnienia wody - §25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.)


Oddział Higieny Radiacyjnej

1. Rejestr jednostek organizacyjnych wykonujących działalność z narażeniem, wymagającą zezwolenia - art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, ze zm.);

2. Rejestr jednostek organizacyjnych wykonujących działalność z narażeniem, wymagającą powiadomienia - Art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, ze zm.).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się