2019-10-07

Status prawny WSSE

Status prawny

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w woj. świętokrzyskim. Obszarem jego działania jest województwo świętokrzyskie. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, zaś sam jest organem nadrzędnym w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa świętokrzyskiego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach jest aparatem pomocniczym Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. WSSE w Kielcach jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Organy i osoby kierujące działaniem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach jest:
Jarosław Ciura

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach jest podmiotem wpisanym do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nr księgi rejestrowej: 000000023808

Link do rejestru

(W polu: "Nr księgi rejestrowej" należy wpisać numer księgi: 000000023808)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się