2019-10-07

Tryb działania WSSE

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą o działalności leczniczej oraz przepisami szczególnymi.

Sposoby przyjmowania spraw

Sprawy z zakresu działania Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przyjmowane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 68 (kod pocztowy 25-734 Kielce) w godzinach od 7.25 – 15.00.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Stan przyjmowanych spraw, sposoby i kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Strona może uzyskać informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, bezpośrednio w komórce organizacyjnej, w której sprawa się znajduje i jest załatwiana.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny/Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w każdy poniedziałek w godz. 8.15 - 15.30.
więcej informacji...

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się